Danh sách

Vimpat 50 mg

0
Vimpat 50 mg - SĐK VN2-598-17 - Thuốc hướng tâm thần. Vimpat 50 mg Viên nén bao phim - Lacosamide 50mg

Vimpat 200 mg

0
Vimpat 200 mg - SĐK VN2-597-17 - Thuốc hướng tâm thần. Vimpat 200 mg Viên nén bao phim - Lacosamide 200mg

Vimpat 150 mg

0
Vimpat 150 mg - SĐK VN2-596-17 - Thuốc hướng tâm thần. Vimpat 150 mg Viên nén bao phim - Lacosamide 150mg

Vimpat 100 mg

0
Vimpat 100 mg - SĐK VN2-595-17 - Thuốc hướng tâm thần. Vimpat 100 mg viên nén bao phim - Lacosamide 100mg