Danh sách

Morihepamin

0
Morihepamin - SĐK VN-5732-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Morihepamin Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Neoamiyu

0
Neoamiyu - SĐK VN-4147-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Neoamiyu Tiêm tĩnh mạch - L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine acetat, L-Methionine, L-Phenyllalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, L-alanine, L-Arginine, L-Aspartic acid, L-Glutamic acid, L-Histidine, L-Proline

Morithepamin

0
Morithepamin - SĐK VN-4146-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Morithepamin Tiêm tĩnh mạch - L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine acetat, L-Methionine, L-Phenyllalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, L-alanine, L-Arginine, L-Aspartic acid, L-Glutamic acid, L-Histidine, L-Proline

Neoamiyu

0
Neoamiyu - SĐK VN-5733-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Neoamiyu Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Glysta Tablets 90

0
Glysta Tablets 90 - SĐK VN2-618-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glysta Tablets 90 Viên nén bao phim - Nateglinid 90mg

Glysta Tablets 90

0
Glysta Tablets 90 - SĐK VN-20125-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glysta Tablets 90 Viên nén bao phim - Nateglinid 90mg

Glysta Tablets 90

0
Glysta Tablets 90 - SĐK VN2-618-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glysta Tablets 90 viên nén bao phim - Nateglinid 90mg

Glysta Tablets 30

0
Glysta Tablets 30 - SĐK VN2-497-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glysta Tablets 30 Viên nén bao phim - Nateglinid 30mg

Morihepamin

0
Morihepamin - SĐK VN-17215-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Morihepamin Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 200ml có chứa L-Isoleucine 1,840g; L-Leucine 1,890g; L-Lysine acetate 0,790g; L-Methionine 0,088g; L-Phenylalamine 0,060g; L-Threonine 0,428g; L-Tryptophan 0,140g; L-Valine 1,780g; L-Alanine 1,680g; L-Arginine 3,074g; L-Aspartic acid 0,040g; L-Histidi

Atelec Tablets 10

0
Atelec Tablets 10 - SĐK VN-15704-12 - Thuốc tim mạch. Atelec Tablets 10 viên nén bao phim - Cilnidipine