Danh sách

Glutrin-15

0
Glutrin-15 - SĐK VN-5849-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glutrin-15 Viên nén không bao 15mg Pioglitazone - Pioglitazone Hydrochloride
Thuốc Hindgra-100 - SĐK VN-8450-09

Hindgra-100

0
Hindgra-100 - SĐK VN-22294-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hindgra-100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg
Thuốc Hindgra-100 - SĐK VN-8450-09

Hindgra-100

0
Hindgra-100 - SĐK VN-8450-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Hindgra-100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 100mg

Obefix-10

0
Obefix-10 - SĐK VN-6438-08 - Thuốc khác. Obefix-10 Viên nang - Sibutramin hydrochloride monohydrate

Lipidex-20

0
Lipidex-20 - SĐK VN-8452-09 - Thuốc khác. Lipidex-20 Viên nén bao phim -

Lipidex-10

0
Lipidex-10 - SĐK VN-8451-09 - Thuốc khác. Lipidex-10 Viên nén bao phim -

Celesta – 200

0
Celesta - 200 - SĐK VN-8449-09 - Thuốc khác. Celesta - 200 Viên nang -

Rabipril – 20

0
Rabipril - 20 - SĐK VN-10746-10 - Thuốc khác. Rabipril - 20 Viên nang - Rabeprazole Sodium

Omemax – 20

0
Omemax - 20 - SĐK VN-10745-10 - Thuốc khác. Omemax - 20 Viên nang - Omeprazole (dạng bao tan trong ruột)

Axodrox – 500

0
Axodrox - 500 - SĐK VN-10743-10 - Thuốc khác. Axodrox - 500 Viên nang - Cefadroxil monohydrate