Danh sách

Mosothim-10 tablets

0
Mosothim-10 tablets - SĐK VN-16132-13 - Thuốc tim mạch. Mosothim-10 tablets Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 10mg

Mosothim-20 tablets

0
Mosothim-20 tablets - SĐK VN-16133-13 - Thuốc tim mạch. Mosothim-20 tablets Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 20mg

Mosothim-40 tablets

0
Mosothim-40 tablets - SĐK VN-16134-13 - Thuốc tim mạch. Mosothim-40 tablets Viên nén bao phim - Olmesartan medoxomil 40mg