Danh sách

Metronidazole

0
Metronidazole - SĐK VN-0746-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole Dung dịch tiêm-5mg/ml - Metronidazole

Forrocine 200mg

0
Forrocine 200mg - SĐK VD-1023-06 - Khoáng chất và Vitamin. Forrocine 200mg Viên nén dài bao phim - Ofloxacin

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VN-0745-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Dung dịch tiêm-2mg/ml - Ciprofloxacin

Dianeal Low Calcium

0
Dianeal Low Calcium - SĐK VN-9920-05 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal Low Calcium Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride, magnesium chloride

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose

0
Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose - SĐK VN-9921-05 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 1,5% Dextrose Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride, magnesium chloride

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose

0
Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose - SĐK VN-9922-05 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 2,5% Dextrose Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride, magnesium chloride

Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose

0
Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose - SĐK VN-9923-05 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal PD 2 Peritoneal Dialysis Solution with 4,25% Dextrose Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride, magnesium chloride

Dianeal Low Calcium

0
Dianeal Low Calcium - SĐK VN-21180-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal Low Calcium Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Mỗi 100ml dung dịch chứa Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 2,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactat 448mg

Dianeal low cacium

0
Dianeal low cacium - SĐK VN-21178-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal low cacium Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Mỗi 100ml dung dịch chứa Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 1,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactate 448mg

Dianeal low cacium

0
Dianeal low cacium - SĐK VN-21179-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal low cacium Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Mỗi 100ml dung dịch chứa Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 4,25g; Megie Chloride 5,08mg; Natro Chloride 538mg; Natri lactate 448mg