Danh sách

Metronidazol 250

0
Metronidazol 250 - SĐK VD-30576-18 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250 Viên nén - Metronidazol 250mg

Lamivudin 150

0
Lamivudin 150 - SĐK VNB-4664-05 - Khoáng chất và Vitamin. Lamivudin 150 Viên nén bao phim - Lamivudine

Cefuroxim 1,5g

0
Cefuroxim 1,5g - SĐK VD-19496-13 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim 1,5g Bột pha tiêm - Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri) 1,5g

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19043-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén - Dexamethason acetat 0,5mg

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19043-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén - Dexamethason acetat 0,5mg

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19044-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén dài - Dexamethason acetat 0,5mg

Cor-F

0
Cor-F - SĐK VD-19044-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cor-F Viên nén dài - Dexamethason acetat 0,5mg

Metformin

0
Metformin - SĐK VD-31992-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Viên baophim - Metformin HCl 1000mg

Metformin 500mg

0
Metformin 500mg - SĐK VD-33619-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 500mg Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500 mg

Metformin 850mg

0
Metformin 850mg - SĐK VD-33620-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 850mg Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 850mg