Danh sách

Metronidazol 500

0
Metronidazol 500 - SĐK VD-19072-13 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 500 Viên nang cứng - Metronidazol 500mg

Metronidazol 500

0
Metronidazol 500 - SĐK VD-19072-13 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 500 Viên nang cứng - Metronidazol 500mg

Metronidazol 500

0
Metronidazol 500 - SĐK VD-19073-13 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 500 Viên nén bao phim - Metronidazol 500mg

Metronidazol 500

0
Metronidazol 500 - SĐK VD-19073-13 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 500 Viên nén bao phim - Metronidazol 500mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-29941-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén - Dexamethason (tương đương Dexamethason acetat 0,55mg) 0,5mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-32083-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat 0,55mg) 0,5mg

Dexamethason caps

0
Dexamethason caps - SĐK VD-32972-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason caps Viên nang cứng - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat 0,55mg) 0,5 mg

Vacometrol 16

0
Vacometrol 16 - SĐK VD-33682-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vacometrol 16 Viên nén - Methylprednisolon 16 mg

Vacometrol 4

0
Vacometrol 4 - SĐK VD-33683-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vacometrol 4 Viên nén - Methylprednisolon 4 mg

Vaco-Pola 6

0
Vaco-Pola 6 - SĐK VD-19544-13 - Thuốc khác. Vaco-Pola 6 Viên nang cứng - Dexclorpheniramin maleat 6mg