Danh sách

Lamivudin-Domesco-150mg

0
Lamivudin-Domesco-150mg - SĐK VD-1963-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lamivudin-Domesco-150mg Viên bao phim - Lamivudine

Clavamox 500mg/125mg

0
Clavamox 500mg/125mg - SĐK VNA-1871-04 - Khoáng chất và Vitamin. Clavamox 500mg/125mg Viên bao phim - Amoxicilline trihydrate, clavulanate potassium

Piriglimin 4

0
Piriglimin 4 - SĐK VD-19419-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piriglimin 4 Viên nén dài - Glimepirid 4mg

Piriglimin 2

0
Piriglimin 2 - SĐK VD-19418-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Piriglimin 2 Viên nén dài - Glimepirid 2mg

Glimid 2

0
Glimid 2 - SĐK VD-19409-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimid 2 Viên nén dài - Glimepirid 2mg

Daygra 25

0
Daygra 25 - SĐK VD-10187-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Daygra 25 - Sildenafil citrat tương đương với 25 mg Sildenafil

Ozaform 500

0
Ozaform 500 - SĐK VD-21680-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ozaform 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl 500mg

Metozamin 500

0
Metozamin 500 - SĐK VD-21675-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metozamin 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl 500mg

Metozamin 850

0
Metozamin 850 - SĐK VD-22199-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metozamin 850 Viên nén bao phim - Metformin HCl 850mg

Glucoform 500

0
Glucoform 500 - SĐK VD-26986-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucoform 500 Viên nén bao phim - Metformin HCl 500mg