Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - SĐK VD-30056-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 55g) 50g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% - SĐK VD-30057-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 165g) 150g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% - SĐK VD-29433-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - 100ml dung dịch chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat 5,5g) 5g

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5% - SĐK VD-29434-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri clorid 4,5g; Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 27,5g) 25g

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

0
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat - SĐK VD-30059-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid. 2H2O 0,135g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% - SĐK VD-25441-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat) 27,5mg;

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% - SĐK VD-30055-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 27,5g) 25g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - SĐK VD-30796-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 250ml chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 55g) 50g

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat

0
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat - SĐK VD-30797-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat Dung dịch truyền tĩnh mạch       - Mỗi chai 500ml chứa Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid .2H2O 0,135g

Ringerfundin

0
Ringerfundin - SĐK VD-31374-18 - Thuốc khác. Ringerfundin Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 500ml dung dịch chứa Natri clorid 3,4g; Kali clorid 0,15g; Calci clorid .2H20 0,185g; Magnesi clorid.6H2O 0,1g; Natri acetat.3H2O 1,635g; Acid L-malic 0,335g