Danh sách

Romylita

0
Romylita - SĐK VN-5170-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Romylita Viên nén bao phim - Rosiglitazone

Amnigrel

0
Amnigrel - SĐK VN-5169-10 - Thuốc khác. Amnigrel Viên nén bao phim - Clopidogrel bisulfate

S-Valapro

0
S-Valapro - SĐK VN-8549-09 - Thuốc khác. S-Valapro Viên bao tan ở ruột -

Tazimed

0
Tazimed - SĐK VN-9096-09 - Thuốc khác. Tazimed Viên nén bao phim -

Nobesit 850

0
Nobesit 850 - SĐK VN-9115-09 - Thuốc khác. Nobesit 850 Viên nén bao phim -

Lanola 2mg

0
Lanola 2mg - SĐK VN-9114-09 - Thuốc khác. Lanola 2mg Viên nén -

Incevirin

0
Incevirin - SĐK VN-9094-09 - Thuốc khác. Incevirin Viên nang -

Aziona

0
Aziona - SĐK VN-9095-09 - Thuốc khác. Aziona Viên nén -

Rabsun-20

0
Rabsun-20 - SĐK VN-10928-10 - Thuốc khác. Rabsun-20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol Natri

Farmelta

0
Farmelta - SĐK VN-10911-10 - Thuốc khác. Farmelta Viên nén bao phim - Metformin HCl; Glibenclamid