Danh sách

Fordia MR

0
Fordia MR - SĐK VD-30178-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fordia MR Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 500mg

Clazic MR

0
Clazic MR - SĐK VD-30177-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clazic MR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazide 60mg
Thuốc Fordia MR - SĐK VD-30179-18

Fordia MR

0
Fordia MR - SĐK VD-30179-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fordia MR Viên nén bao phim - Metformin hydroclorid 750mg

Fordia

0
Fordia - SĐK VD-33977-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fordia Viên nén - Metformin hydroclorid 850mg

Fordia

0
Fordia - SĐK VD-33976-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Fordia Viên nén - Metformin hydroclorid 500mg
Thuốc Clazic SR - SĐK VD-33975-19

Clazic SR

0
Clazic SR - SĐK VD-33975-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Clazic SR Viên nén phóng thích kéo dài - Gliclazide 30mg

Solmux TL

0
Solmux TL - SĐK VD-19233-13 - Thuốc khác. Solmux TL Hỗn dịch uống - Carbocistein 200 mg

Solmux TL

0
Solmux TL - SĐK VD-19233-13 - Thuốc khác. Solmux TL Hỗn dịch uống - Carbocistein 200 mg

Hyval

0
Hyval - SĐK VD-23418-15 - Thuốc khác. Hyval Viên nén bao phim - Valsartan 80 mg

Hyval

0
Hyval - SĐK VD-23417-15 - Thuốc khác. Hyval Viên nén bao phim - Valsartan 160 mg