Danh sách

Rosuxl 20

0
Rosuxl 20 - SĐK VN-17031-13 - Thuốc tim mạch. Rosuxl 20 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 20mg

Lipeact 20

0
Lipeact 20 - SĐK VN-17029-13 - Thuốc tim mạch. Lipeact 20 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 20mg

Lowas 20

0
Lowas 20 - SĐK VN-17030-13 - Thuốc tim mạch. Lowas 20 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calcium) 20mg

Atroact-10

0
Atroact-10 - SĐK VN-17027-13 - Thuốc tim mạch. Atroact-10 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg

Atroact-20

0
Atroact-20 - SĐK VN-17028-13 - Thuốc tim mạch. Atroact-20 Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20mg