Danh sách

Egolanza

0
Egolanza - SĐK VN-19639-16 - Thuốc khác. Egolanza Viên nén bao phim - Olanzapine (dưới dạng Olanzapine dihydrochloride trihydrate) 10mg

Nitromint

0
Nitromint - SĐK VN-20270-17 - Thuốc khác. Nitromint Khí dung - 10g khí dung chứa Glyceryl trinitrate 0,08g

Lidocain

0
Lidocain - SĐK VN-20499-17 - Thuốc khác. Lidocain Thuốc phun mù - Mỗi lọ 38g chứa Lidocain 3,8g

Alumina

0
Alumina - SĐK VNA-3826-00 - Thuốc đường tiêu hóa. Alumina Viên nén - Aluminum hydroxide, Calcium carbonate, magnesium carbonate, Atropine sulfate

Torvazin

0
Torvazin - SĐK VN-19641-16 - Thuốc tim mạch. Torvazin Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10 mg

Torvazin

0
Torvazin - SĐK VN-19642-16 - Thuốc tim mạch. Torvazin Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 20 mg

Talliton

0
Talliton - SĐK VN-19941-16 - Thuốc tim mạch. Talliton Viên nén - Carvedilol 25 mg

Talliton

0
Talliton - SĐK VN-19942-16 - Thuốc tim mạch. Talliton Viên nén - Carvedilol 6,25 mg

Talliton

0
Talliton - SĐK VN-19940-16 - Thuốc tim mạch. Talliton Viên nén - Carvedilol 12,5 mg

Tensiomin

0
Tensiomin - SĐK VN-21854-19 - Thuốc tim mạch. Tensiomin Viên nén - Captopril 25mg