Danh sách

Acilesol 10mg

0
Acilesol 10mg - SĐK VN-17208-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Acilesol 10mg Viên nén kháng dịch dạ dày - Rabeprazole natri 10mg

Acilesol 20mg

0
Acilesol 20mg - SĐK VN-17209-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Acilesol 20mg Viên nén kháng dịch dạ dày - Rabeprazole natri 20mg

Rasoltan 50mg

0
Rasoltan 50mg - SĐK VN-14795-12 - Thuốc tim mạch. Rasoltan 50mg Viên nén bao phim - Losartan Postassium

Amlaxopin 10mg

0
Amlaxopin 10mg - SĐK VN-15592-12 - Thuốc tim mạch. Amlaxopin 10mg Viên nén - Amlodipin besilate

Amlaxopin 5mg

0
Amlaxopin 5mg - SĐK VN-16025-12 - Thuốc tim mạch. Amlaxopin 5mg Viên nén - Amlodipine besilate

Torvalipin 10mg

0
Torvalipin 10mg - SĐK VN-16556-13 - Thuốc tim mạch. Torvalipin 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 10mg

Torvalipin 20mg

0
Torvalipin 20mg - SĐK VN-16557-13 - Thuốc tim mạch. Torvalipin 20mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20mg

Irprestan 150mg

0
Irprestan 150mg - SĐK VN-16102-13 - Thuốc tim mạch. Irprestan 150mg Viên nén bao phim - Irbersartan 150mg

Irprestan 300mg

0
Irprestan 300mg - SĐK VN-16103-13 - Thuốc tim mạch. Irprestan 300mg Viên nén bao phim - Irbersartan 300mg
Thuốc Actelsar 80mg - SĐK VN-16555-13

Actelsar 80mg

0
Actelsar 80mg - SĐK VN-16555-13 - Thuốc tim mạch. Actelsar 80mg Viên nén - Telmisartan 80mg