Danh sách

Albutein

0
Albutein - SĐK VN-5356-01 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albutein Dung dịch tiêm truyền - Albumin

Albutein 20%

0
Albutein 20% - SĐK VN-8104-04 - Máu - Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử. Albutein 20% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Protein, Natrium caprylat, Natrium acetyl tryptophan