Danh sách

Fraxiparine 0.4ml

0
Fraxiparine 0.4ml - SĐK VN-21665-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Fraxiparine 0.4ml Dung dịch tiêm - Mỗi 0,4ml dung dịch chứa Calci nadroparin 3800 anti-Xa IU

Arixtra

0
Arixtra - SĐK VN-22281-19 - Thuốc tác dụng đối với máu. Arixtra Bơm tiêm đóng sẵn - Mỗi bơm tiêm chứa Natri Fondaparinux 2,5mg