Danh sách

Metronidazole 500mg/100ml

0
Metronidazole 500mg/100ml - SĐK VN-7061-02 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole 500mg/100ml Bột pha dung dịch tiêm truyền - Metronidazole

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7778-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7779-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7778-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7779-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - potassium chloride

Compound Sodium Lactate

0
Compound Sodium Lactate - SĐK VN-2592-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, Sodium lactate

0,9% Sodium Chloride

0
0,9% Sodium Chloride - SĐK VN-2595-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 0,9% Sodium Chloride Dung dịch tiêm truyền-0,9% - sodium chloride

10% Glucose Intravenous Infusion B.P

0
10% Glucose Intravenous Infusion B.P - SĐK VN-2596-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 10% Glucose Intravenous Infusion B.P Dung dịch tiêm truyền-10% - Glucose

20% Glucose Intravenous Infusion B.P

0
20% Glucose Intravenous Infusion B.P - SĐK VN-2597-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 20% Glucose Intravenous Infusion B.P Dung dịch tiêm truyền-20% - Glucose

5% Glucose

0
5% Glucose - SĐK VN-2598-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 5% Glucose Dung dịch tiêm truyền-5% - Glucose