Danh sách

Aminoplasmal 10%

0
Aminoplasmal 10% - SĐK VN-9799-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal 10% Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Aminoplasmal 10%E

0
Aminoplasmal 10%E - SĐK VN-7063-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal 10%E Dung dịch truyền - Các acid Amin

Aminoplasmal 5%E

0
Aminoplasmal 5%E - SĐK VN-7064-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal 5%E Dung dịch truyền - Các acid Amin

4,2 % W/V Sodium Bicarbonate

0
4,2 % W/V Sodium Bicarbonate - SĐK VN-7062-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 4,2 % W/V Sodium Bicarbonate Dung dịch truyền - sodium bicarbonate, Disodium Edetate 2H2O

Aminoplasmal hepa

0
Aminoplasmal hepa - SĐK VN-9917-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal hepa Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Aminoplasmal B.Braun 10%

0
Aminoplasmal B.Braun 10% - SĐK VN-7472-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal B.Braun 10% Dung dịch tiêm truyền - Amino acid

Aminoplasmal B.Braun 10% E

0
Aminoplasmal B.Braun 10% E - SĐK VN-7473-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal B.Braun 10% E Dung dịch tiêm truyền - Amino acid và các chất điện giải

Amoniplasmal B.Braun 5% E

0
Amoniplasmal B.Braun 5% E - SĐK VN-7474-09 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Amoniplasmal B.Braun 5% E Dung dịch tiêm truyền - Amino acid và các chất điện giải

Aminoplasmal B.Braun 5% E

0
Aminoplasmal B.Braun 5% E - SĐK VN-18161-14 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal B.Braun 5% E Dung dịch truyền tĩnh mạch - Isoleucine; Leucine; Lysine hydrochloride; Methionine; Phenylalanine; Threonine; Tryptophan; Valine; Arginine glutamate; Histidine hydrochloride monohydrate; Alanine; Aspartic acid; Glutamic acid; Glycine; Proline; Serine; Magnesium acetate tetrahydrate;

Ringerfundin

0
Ringerfundin - SĐK VN-18747-15 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringerfundin Dung dịch tiêm truyền - Natri chloride 3,4g/500ml; Kali chloride 0,15g/500ml; Calci chlorid dihydrate 0,19g/500ml; Natri acetate trihydrate 1,64g/500ml; Magnesi chloride hexahydrate 0,1g/500ml; L-Malic acid 0,34g/500ml