Danh sách

Suprane

0
Suprane - SĐK VN-17261-13 - Thuốc khác. Suprane Thuốc mê bay hơi (chất lỏng dùng để hít) - Desflurane 100%

Sevoflurane

0
Sevoflurane - SĐK VN-18162-14 - Thuốc khác. Sevoflurane Chất lỏng dễ bay hơi dùng gây mê đường hô hấp - Sevoflurane 100% (tt/tt)

Aerrane

0
Aerrane - SĐK VN-19793-16 - Thuốc khác. Aerrane Chất lỏng dễ bay hơi dùng gây mê đường hô hấp - Isoflurane 100%

Dobutamine Hydrochloride in 5% Dextrose injection

0
Dobutamine Hydrochloride in 5% Dextrose injection - SĐK VN-6446-08 - Thuốc tim mạch. Dobutamine Hydrochloride in 5% Dextrose injection Dung dịch tiêm truyền - Dobutamin Hydrochloride; Dextrose

Aerrane

0
Aerrane - SĐK VN-8056-04 - Thuốc gây tê - mê. Aerrane Dung dịch dùng để hít - Isoflurane

Sevoflurane

0
Sevoflurane - SĐK VN-5211-08 - Thuốc gây tê - mê. Sevoflurane Chất lỏng dễ bay hơi dùng đường hít để gây mê 100% - Sevoflurane

Aerrane

0
Aerrane - SĐK VN-10747-10 - Thuốc gây tê - mê. Aerrane Chất lỏng dùng để hít - Isoflurane