Danh sách

Dianeal low cacium

0
Dianeal low cacium - SĐK VN-21178-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal low cacium Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Mỗi 100ml dung dịch chứa Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 1,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactate 448mg

Dianeal low cacium

0
Dianeal low cacium - SĐK VN-21179-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal low cacium Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Mỗi 100ml dung dịch chứa Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 4,25g; Megie Chloride 5,08mg; Natro Chloride 538mg; Natri lactate 448mg

Dianeal Low Calcium

0
Dianeal Low Calcium - SĐK VN-21180-18 - Dung dịch thẩm phân phúc mạc. Dianeal Low Calcium Dung dịch thẩm phân phúc mạc - Mỗi 100ml dung dịch chứa Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 2,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactat 448mg

Extraneal Peritoneal dialysis solution with 7.5% Icodextrin

0
Extraneal Peritoneal dialysis solution with 7.5% Icodextrin - SĐK VN-6447-08 - Thuốc khác. Extraneal Peritoneal dialysis solution with 7.5% Icodextrin Dung dịch thẩm phân màng bụng - Icodextrin, Sodium chloride, Calcium chloride, Magnesium chloride, Sodium lactate

Dianeal Low Calcium

0
Dianeal Low Calcium - SĐK VN-10748-10 - Thuốc khác. Dianeal Low Calcium Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose hydrous, Sodium chloride, Sodium lactate, Calcium chloride, Magnesium chloride

Dianeal Low Calcium

0
Dianeal Low Calcium - SĐK VN-10749-10 - Thuốc khác. Dianeal Low Calcium Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose hydrous, Sodium chloride, Sodium lactate, Calcium chloride, Magnesium chloride

Dianeal Low Calcium

0
Dianeal Low Calcium - SĐK VN-10750-10 - Thuốc khác. Dianeal Low Calcium Dung dịch thẩm phân màng bụng - Dextrose hydrous, Sodium chloride, Sodium lactate, Calcium chloride, Magnesium chloride