Danh sách

Panataxel 30mg

0
Panataxel 30mg - SĐK VN-1898-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Panataxel 30mg Dung dịch tiêm-6mg/ml - Paclitaxel

Panataxel 100

0
Panataxel 100 - SĐK VN-1897-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Panataxel 100 Dung dịch tiêm-6mg/ml - Paclitaxel

Epixtie 50mg

0
Epixtie 50mg - SĐK VN-1896-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epixtie 50mg Bột đông khô pha tiêm-50mg - Epirubicin hydrochloride

Epixtie 10mg

0
Epixtie 10mg - SĐK VN-1895-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epixtie 10mg Bột đông khô pha tiêm-10mg - Epirubicin hydrochloride

Doxtie 10mg

0
Doxtie 10mg - SĐK VN-1893-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxtie 10mg Bột đông khô pha tiêm-10mg - Doxorubicine hydrochloride

Doxtie 50mg

0
Doxtie 50mg - SĐK VN-1894-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Doxtie 50mg Bột đông khô pha tiêm-50mg - Doxorubicine hydrochloride

VP-Gen

0
VP-Gen - SĐK VN-5641-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. VP-Gen Dung dịch thuốc tiêm 100mg - Etoposide

Mitoxgen

0
Mitoxgen - SĐK VN-5638-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mitoxgen Dung dịch đậm đặc pha tiêm - 20mg Mitoxantrone - Mitoxantrone Hydrochloride

Oxaltie 100

0
Oxaltie 100 - SĐK VN-5639-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaltie 100 Bột đông khô pha tiêm - 100mg - Oxaliplatin

Oxaltie 50

0
Oxaltie 50 - SĐK VN-5640-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaltie 50 Bột đông khô pha tiêm - 50mg - Oxaliplatin