Danh sách

Microcef 250

0
Microcef 250 - SĐK VN-6659-02 - Khoáng chất và Vitamin. Microcef 250 Viên nén - Cefuroxime

Maxocef 100

0
Maxocef 100 - SĐK VN-6657-02 - Khoáng chất và Vitamin. Maxocef 100 Viên nang - Cefixime

Maxocef 200

0
Maxocef 200 - SĐK VN-6658-02 - Khoáng chất và Vitamin. Maxocef 200 Viên nang - Cefixime

Maxcin

0
Maxcin - SĐK VN-6656-02 - Khoáng chất và Vitamin. Maxcin Viên nén - Sparfloxacin

Macoxy 200

0
Macoxy 200 - SĐK VN-8800-04 - Khoáng chất và Vitamin. Macoxy 200 Viên nén - Cefpodoxime

Macoxy 100

0
Macoxy 100 - SĐK VN-8799-04 - Khoáng chất và Vitamin. Macoxy 100 Viên nén - Cefpodoxime

Loxone

0
Loxone - SĐK VN-6951-02 - Khoáng chất và Vitamin. Loxone Viên nén - Norfloxacin

Levibact 250

0
Levibact 250 - SĐK VN-9148-04 - Khoáng chất và Vitamin. Levibact 250 Viên nén - Levofloxacine

Levibact 500

0
Levibact 500 - SĐK VN-9149-04 - Khoáng chất và Vitamin. Levibact 500 Viên nén - Levofloxacine

Gramotax

0
Gramotax - SĐK VN-7433-03 - Khoáng chất và Vitamin. Gramotax Bột thuốc pha tiêm - Cefotaxime