Danh sách

Idomagi

0
Idomagi - SĐK VD-30280-18 - Khoáng chất và Vitamin. Idomagi Viên nén bao phim - Linezolid 600mg

Levgesti

0
Levgesti - SĐK QLĐB-529-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levgesti Viên nén bao phim - Levonorgestrel 30mcg

Dexamethasone 0,5mg

0
Dexamethasone 0,5mg - SĐK VD-25701-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethasone 0,5mg Viên nén - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg

Glimegim 2

0
Glimegim 2 - SĐK VD-25124-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimegim 2 Viên nén - Glimepirid 2 mg

Agimetpred 4

0
Agimetpred 4 - SĐK VD-24111-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Agimetpred 4 Viên nén - Methylprednisolon 4mg

Sitagibes 100

0
Sitagibes 100 - SĐK VD-29668-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitagibes 100 Viên nén bao phim - Sitagliptin (Dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100 mg

Sitagibes 50

0
Sitagibes 50 - SĐK VD-29669-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sitagibes 50 Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50 mg

Agi-Beta

0
Agi-Beta - SĐK VD-26720-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Agi-Beta Viên nén - Betamethason 0,5 mg

Glimegim 4

0
Glimegim 4 - SĐK VD-28829-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimegim 4 Viên nén - Glimepirid 4 mg

Mifrednor 10

0
Mifrednor 10 - SĐK VD-29468-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Mifrednor 10 Viên nén - Mifepriston 10 mg