Danh sách

Metovance

0
Metovance - SĐK VD-29195-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metovance Viên nén bao phim - Metformin hydrochlorid 500 mg; Glibenclamid 5 mg

Bách bộ phiến

0
Bách bộ phiến - SĐK VD-30565-18 - Thuốc khác. Bách bộ phiến Nguyên liệu làm thuốc - Bách bộ

Trạch tả phiến

0
Trạch tả phiến - SĐK VD-28133-17 - Thuốc khác. Trạch tả phiến Nguyên liệu làm thuốc - Trạch tả phiến

Tam thất

0
Tam thất - SĐK VD-28130-17 - Thuốc khác. Tam thất Nguyên liệu làm thuốc - Tam thất

Ngũ vị tử

0
Ngũ vị tử - SĐK VD-28129-17 - Thuốc khác. Ngũ vị tử Nguyên liệu làm thuốc - Ngũ vị tử

Mơ Muối

0
Mơ Muối - SĐK VD-28128-17 - Thuốc khác. Mơ Muối Nguyên liệu làm thuốc - Mơ muối

Khương hoạt phiến

0
Khương hoạt phiến - SĐK VD-28127-17 - Thuốc khác. Khương hoạt phiến Nguyên liệu làm thuốc - Khương hoạt

Hoàng bá phiến

0
Hoàng bá phiến - SĐK VD-28126-17 - Thuốc khác. Hoàng bá phiến Nguyên liệu làm thuốc - Hoàng bá phiến

Hạ khô thảo

0
Hạ khô thảo - SĐK VD-28125-17 - Thuốc khác. Hạ khô thảo Nguyên liệu làm thuốc - Hạ khô thảo

Đan sâm phiến

0
Đan sâm phiến - SĐK VD-28124-17 - Thuốc khác. Đan sâm phiến Nguyên liệu làm thuốc - Đan sâm phiến