Danh sách

Thấp Thuỷ Tiên

0
Thấp Thuỷ Tiên - SĐK V190-H12-10 - Thuốc khác. Thấp Thuỷ Tiên Dung dịch uống - Ðương quy, Huyết giác, Ðỗ trọng, Thiên niên kiện, Thổ Phục linh, Quế, Phòng phong, Khương hoạt, Ngũ gia bì

Thấp thuỷ tiên

0
Thấp thuỷ tiên - SĐK V190-H12-10 - Thuốc khác. Thấp thuỷ tiên - Đương qui, Huyết giác, Đỗ trọng, Thiên niên kiện, Thổ phục linh, Quế, Phòng phong, Khương hoạt, Ngũ gia bì

Bổ thận tráng dương thuỷ

0
Bổ thận tráng dương thuỷ - SĐK V189-H12-10 - Thuốc khác. Bổ thận tráng dương thuỷ - Thục địa, Ba kích, Đảng sâm, Đỗ trọng, Đương quy, Ngũ vị tử, Thỏ ty tử,..