Danh sách

Điều kinh bạch đái hoàn

0
Điều kinh bạch đái hoàn - SĐK V504-H12-10 - Thuốc khác. Điều kinh bạch đái hoàn Viên hoàn mềm - Đương quy, đỗ trọng, đảng sâm, xuyên khung, thục địa, Mẫu đơn bì, sinh địa, tục đoạn, ích mẫu, Bạch truật, hương phụ

Điều kinh bạch đái hoàn

0
Điều kinh bạch đái hoàn - SĐK V504-H12-10 - Thuốc khác. Điều kinh bạch đái hoàn - Đương qui, Đỗ trọng, Đảng sâm, Xuyên khung, Thục địa, Mẫu đơn bì, Sinh địa, Tục đoạn, ích mẫu, Bạch truật, Hương phụ..