Danh sách

Xổ độc gan giải phong hoàn

0
Xổ độc gan giải phong hoàn - SĐK V430-H12-10 - Thuốc khác. Xổ độc gan giải phong hoàn Hoàn cứng - Thương nhĩ tử, Nhân trần, Đại hoàng, Long đởm thảo, Tả diệp

Xổ độc gan giải phong hoàn

0
Xổ độc gan giải phong hoàn - SĐK V430-H12-10 - Thuốc khác. Xổ độc gan giải phong hoàn - Thương nhĩ tử, Nhân trần, Đại hoàng, Long đởm thảo, Tả diệp

Bá thống cao

0
Bá thống cao - SĐK V651-H12-10 - Thuốc khác. Bá thống cao Cao lỏng - Đỗ trọng, Câu kỷ tử, Hoàng kỳ, Đảng sâm, Tang ký sinh, Đương qui, Tục đoạn, Ngưu tất, Xuyên khung, Mộc qua

Bá thống cao

0
Bá thống cao - SĐK V651-H12-10 - Thuốc khác. Bá thống cao - Đỗ trọng, Câu kỷ tử, Hoàng kỳ, Đảng sâm, Tang ký sinh, Đương qui, Tục đoạn, Ngưu tất, Xuyên khung, Mộc qua

Bá thống hoàn

0
Bá thống hoàn - SĐK V1511-H12-10 - Thuốc khác. Bá thống hoàn - Đỗ trọng, Câu kỷ tử, Hoàng kỳ, Đảng sâm, Tang ký sinh, Đương qui, Tục đoạn, Ngưu tất, Xuyên khung, Mộc qua..