Danh sách

Cồn xoa bóp trật đã thấp khớp

0
Cồn xoa bóp trật đã thấp khớp - SĐK VND-4310-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp trật đã thấp khớp Cồn thuốc - Mã tiền chế, ô đầu, quế, huyết giác, long não, một dược, nhũ hương, gừng, đại hồi, địa liền, đinh hương

Xuân nữ dưỡng huyết

0
Xuân nữ dưỡng huyết - SĐK V439-H12-10 - Thuốc khác. Xuân nữ dưỡng huyết Cao lỏng - Sinh địa, xuyên khung, Bạch thược, sa nhân, hương phụ, ngải cứu,

Xuân nữ dưỡng huyết

0
Xuân nữ dưỡng huyết - SĐK V439-H12-10 - Thuốc khác. Xuân nữ dưỡng huyết - Sinh địa, Xuyên khung, Bạch thược, Sa nhân, Hương phụ, Ngải cứu..

Tráng dương kiện thận tinh

0
Tráng dương kiện thận tinh - SĐK V438-H12-10 - Thuốc khác. Tráng dương kiện thận tinh Hoàn cứng - Đảng sâm, phá cố chỉ, Sơn thù, Hoài sơn, câu kỷ tử, quế nhục, Đương quy, thục địa, liên tu, hà thủ ô đỏ, ba kích

Tráng dương kiện thận tinh

0
Tráng dương kiện thận tinh - SĐK V438-H12-10 - Thuốc khác. Tráng dương kiện thận tinh - Đảng sâm, Phá cố chỉ, Sơn thù, Hoài sơn, Câu kỷ tử, Quế nhục, Đương qui, Thục địa, Liên tu, Hà thủ ô đỏ, Ba kích

Sâm qui bổ tâm huyết

0
Sâm qui bổ tâm huyết - SĐK V1520-H12-10 - Thuốc khác. Sâm qui bổ tâm huyết - Thục địa, Xuyên khung, Đảng sâm, Bạch truật, Viễn trí, Trần bì, Mạch môn, Đương quy,…

Phước sanh kiện nhi tố

0
Phước sanh kiện nhi tố - SĐK V1415-H12-10 - Thuốc khác. Phước sanh kiện nhi tố - Sinh địa, Liên nhục, Sa nhân, Đảng sâm,Trần bì, Hoàng kỳ, Bạch truật, Binh lang, Sơn tra

Dưỡng nhan tố

0
Dưỡng nhan tố - SĐK V1134-H12-10 - Thuốc khác. Dưỡng nhan tố - Sinh địa, Đương quy, Xuyên khung, Bạch thược, Huyền sâm, Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh..

Đại bổ linh chi sâm

0
Đại bổ linh chi sâm - SĐK V436-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ linh chi sâm Cao lỏng - Thục địa, xuyên khung, đương quy, Bạch thược, sa nhân, nhân sâm, hoàng kỳ,

Đại bổ linh chi sâm

0
Đại bổ linh chi sâm - SĐK V436-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ linh chi sâm - Thục địa, Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Sa nhân, Nhân sâm, Hoàng kỳ,…