Danh sách

Vị Thống kim đơn

0
Vị Thống kim đơn - SĐK V149-H12-10 - Thuốc khác. Vị Thống kim đơn Hoàn cứng - Ðảng sâm, Bạch truật, Thổ Phục linh, Trần bì, Bán hạ, Hoắc hương, Hậu phác

Vị thống kim đơn

0
Vị thống kim đơn - SĐK V149-H12-10 - Thuốc khác. Vị thống kim đơn - Đảng sâm, Bạch truật, Thổ phục linh, Trần bì, Bán hạ, Hoắc hương, Hậu phác..

Tiêu viêm trị huyết trĩ

0
Tiêu viêm trị huyết trĩ - SĐK V147-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu viêm trị huyết trĩ Hoàn cứng - Hoè giác, A giao, Ðại hoàng, Đương quy, Liên kiều, Xuyên khung, Hoàng cầm, Phòng phong

Tiêu viêm trị huyết trĩ

0
Tiêu viêm trị huyết trĩ - SĐK V147-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu viêm trị huyết trĩ - Hoè giác, A giao, Đại hoàng, Đương quy, Liên kiều, Xuyên khung, Hoàng cầm, Phòng phong..

Nhất phương phụ viêm khang

0
Nhất phương phụ viêm khang - SĐK V1079-H12-10 - Thuốc khác. Nhất phương phụ viêm khang - Xích thược, Thổ phục linh, Nhân trần, Xa tiền tử, Chi tử, Trạch tả, Hoàng bá, Mẫu đơn bì, Kinh giới, Bách bộ

Hoá ban bích ngọc đơn

0
Hoá ban bích ngọc đơn - SĐK V145-H12-10 - Thuốc khác. Hoá ban bích ngọc đơn Hoàn cứng - Nhân sâm, Thương truật, Cát cánh, Bạch chỉ, Bạch thược, Phòng phong, Hoàng kỳ, Thăng ma,

Hoá ban bích ngọc đơn

0
Hoá ban bích ngọc đơn - SĐK V145-H12-10 - Thuốc khác. Hoá ban bích ngọc đơn - Nhân sâm, Thương truật, Cát cánh, Bạch chỉ, Bạch thược, Phòng phong, Hoàng kỳ, Thăng ma,..

Hoá đàm linh đơn

0
Hoá đàm linh đơn - SĐK V1078-H12-10 - Thuốc khác. Hoá đàm linh đơn - Đại hoàng, Hoàng cầm, Hoàng liên, Muồng trâu

Bát bửu kinh phong tán

0
Bát bửu kinh phong tán - SĐK V1140-H12-10 - Thuốc khác. Bát bửu kinh phong tán - Ngưu hoàng, Chu sa, Hoàng Liên, Hoàng cầm, Chi tử, Uất kim