Danh sách

Thuốc bổ ngâm rượu

0
Thuốc bổ ngâm rượu - SĐK V228-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc bổ ngâm rượu Thang 314g; 628g - Ðảng sâm, sâm cát lâm, Bạch thược, Bạch linh, Bạch truật, đỗ trọng, kỷ tử, đại táo, Đương quy, cẩu tích, Tỳ giải

Thuốc bổ ngâm rượu

0
Thuốc bổ ngâm rượu - SĐK V228-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc bổ ngâm rượu - Đảng sâm, sâm cát lâm, bạch thược, bạch linh, bạch truật, đỗ trọng, kỷ tử, đại táo, đương qui, cẩu tích, tỳ giải..

Rượu phong tê thấp

0
Rượu phong tê thấp - SĐK V1357-H12-10 - Thuốc khác. Rượu phong tê thấp - Hà thủ ô đỏ, Ké đầu ngựa, Thiên niên kiện, Phòng kỷ, Huyết giác, Thổ phục linh, Hy thiêm

Nước oxy già 10 Thể tích

0
Nước oxy già 10 Thể tích - SĐK S2-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 10 Thể tích Dung dịch - Hydrogen peroxide

Cồn sát trùng 70

0
Cồn sát trùng 70 - SĐK S1-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Cồn sát trùng 70 Dung dịch - Ethanol

Dung dịch cồn A.S.A

0
Dung dịch cồn A.S.A - SĐK S20-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch cồn A.S.A Thuốc nước dùng ngoài - Aspirin, Natri salicylat, Ethanol 70