Danh sách

Glucose

0
Glucose - SĐK S3-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Bột - Glucose

Xanh MeThylen 1%

0
Xanh MeThylen 1% - SĐK S4-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Xanh MeThylen 1% Dung dịch - Methylene blue

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VNS-0043-02 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Hydrogen peroxide

Cồn sát trùng 70

0
Cồn sát trùng 70 - SĐK VNS-0039-02 - Thuốc sát khuẩn. Cồn sát trùng 70 Cồn - Ethanol

Cồn Iod 3%

0
Cồn Iod 3% - SĐK VNS-0038-02 - Thuốc sát khuẩn. Cồn Iod 3% Dung dịch dùng ngoài - Iodide, potassium Iodide

Cồn 90

0
Cồn 90 - SĐK VNS-0037-02 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 90 Cồn - Ethanol

Dung dịch B.S.I

0
Dung dịch B.S.I - SĐK VNS-0042-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch B.S.I Dung dịch dùng ngoài - Iodide, Benzoic acid, Salicylic acid, ethanol

Dung dịch A.S.A

0
Dung dịch A.S.A - SĐK VNS-0041-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch A.S.A Dung dịch dùng ngoài - Aspirin, Natri salicylat, ethanol

DEP

0
DEP - SĐK VNS-0040-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. DEP Dung dịch dùng ngoài - Diethylphtalat