Danh sách

Glucose

0
Glucose - SĐK S616-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Thuốc bột - Dextrose

Xanh MeThylen 1%

0
Xanh MeThylen 1% - SĐK S618-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Xanh MeThylen 1% Dung dịch dùng ngoài - Methylene blue

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK S617-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Hydrogen peroxide

Cồn 90

0
Cồn 90 - SĐK S611-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 90 Dung dịch dùng ngoài - Ethanol

Cồn Iod 3%

0
Cồn Iod 3% - SĐK S612-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Cồn Iod 3% Dung dịch dùng ngoài - Iodide, potassium Iodide

Cồn 70

0
Cồn 70 - SĐK S610-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 70 Dung dịch dùng ngoài - Ethanol

Dung dịch B.S.I

0
Dung dịch B.S.I - SĐK S615-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch B.S.I Dung dịch dùng ngoài - Iodide, Benzoic acid, Salicylic acid, ethanol

Dung dịch A.S.A

0
Dung dịch A.S.A - SĐK S614-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch A.S.A Dung dịch dùng ngoài - Aspirin, Natri salicylat, ethanol

DEP

0
DEP - SĐK S613-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. DEP Dung dịch dùng ngoài - Diethylphtalat