Danh sách

Dầu viêm khớp Tinh

0
Dầu viêm khớp Tinh - SĐK VNB-0834-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu viêm khớp Tinh Dầu xoa - Kiến cò, Ngải cứu, lá ngũ trảo, rễ nhàu, thiên niên kiện, tế tân, huyết kiệt, Tinh dầu bạc hà, quế, đinh hương, xạ hương

Dầu nóng Chopharco

0
Dầu nóng Chopharco - SĐK VNB-1338-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu nóng Chopharco Dầu nước - Menthol, Methyl salicylate, long não

Dầu gió nâu chopharco

0
Dầu gió nâu chopharco - SĐK VNB-0833-01 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió nâu chopharco Dầu xoa - Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu đinh hương

Dầu gió nâu Chopharco

0
Dầu gió nâu Chopharco - SĐK V98-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió nâu Chopharco Dầu xoa - Tinh dầu bạc hà, Menthol, Tinh dầu đinh hương

Dầu gió nâu Chopharco

0
Dầu gió nâu Chopharco - SĐK V98-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió nâu Chopharco - Tinh dầu Bạc hà, Menthol, Tinh dầu Đinh hương

Trường xuân tửu

0
Trường xuân tửu - SĐK V99-H12-10 - Thuốc khác. Trường xuân tửu Rượu thuốc - Ðương quy, tắc kè, đỗ trọng, ba kích, hà thủ ô đỏ, Ðảng sâm, Bạch chỉ, cẩu tích, Thục địa, cúc hoa, long nhãn

Trường xuân tửu

0
Trường xuân tửu - SĐK V99-H12-10 - Thuốc khác. Trường xuân tửu - Đương quy, tắc kè, đỗ trọng, ba kích, hà thủ ô đỏ, đảng sâm, bạch chỉ, cẩu tích, thục địa, cúc hoa, long nhãn

Dầu viêm khớp tinh

0
Dầu viêm khớp tinh - SĐK V457-H12-10 - Thuốc khác. Dầu viêm khớp tinh Dầu xoa - Kiến cò, ngải cứu, lá ngũ trảo, rễ nhàu, thiên niên kiện, tế tân, huyết kiện, TD bạc hà, TD quế, TD đinh hương, xạ hương

Dầu viêm khớp tinh

0
Dầu viêm khớp tinh - SĐK V457-H12-10 - Thuốc khác. Dầu viêm khớp tinh - Kiến cò, ngải cứu, lá ngũ trảo, rễ nhàu, thiên niên kiện, tế tân, huyết kiệt, TD bạc hà, TD quế, TD đinh hương, xạ hương