Danh sách

Hadojatox

0
Hadojatox - SĐK V739-H12-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Hadojatox Thuốc mỡ - Methyl salicylate, long não, Nọc rắn hổ mang khô

Livercap

0
Livercap - SĐK VD-4724-08 - Thực phẩm chức năng. Livercap Viên nang mềm - L-Cystine, Choline bitartrate

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNB-4431-05 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNA-3445-00 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén - Metronidazole

Mebendazol 500mg

0
Mebendazol 500mg - SĐK VNB-0859-01 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 500mg Viên nén - Mebendazole

Lykamox 500mg

0
Lykamox 500mg - SĐK VNB-1236-02 - Khoáng chất và Vitamin. Lykamox 500mg Viên nang - Amoxicilline

Lykamox 250mg

0
Lykamox 250mg - SĐK VNB-1235-02 - Khoáng chất và Vitamin. Lykamox 250mg Viên nang - Amoxicilline

Lincomycin 500mg

0
Lincomycin 500mg - SĐK VNB-1234-02 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500mg Viên nang - Lincomycin

Lamidincefix

0
Lamidincefix - SĐK VD-1867-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lamidincefix Viên nén bao phim - Lamivudine

Isoniazid 300mg

0
Isoniazid 300mg - SĐK VNB-0992-01 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 300mg Viên nén - Isoniazide