Danh sách

Glucose

0
Glucose - SĐK VNS-0009-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose Thuốc bột - Glucose

Nước oxy già 10 Thể tích

0
Nước oxy già 10 Thể tích - SĐK VNS-0008-02 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 10 Thể tích Dung dịch - Hydrogen peroxide

Cồn 90

0
Cồn 90 - SĐK VNS-0007-02 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 90 Dung dịch - Ethanol

Cồn 70

0
Cồn 70 - SĐK VNS-0006-02 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 70 Dung dịch - Ethanol