Danh sách

Glucoza

0
Glucoza - SĐK S22-H12-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucoza Thuốc bột - Glucose

Sâm Cá ngựa

0
Sâm Cá ngựa - SĐK V242-H12-10 - Thuốc khác. Sâm Cá ngựa Viên nang - Cá ngựa, Cao nhân sâm, Ba kích, Long nhãn, Trần bì, Quế, Dâm dương hoắc

Sâm – Cá ngựa

0
Sâm - Cá ngựa - SĐK V242-H12-10 - Thuốc khác. Sâm - Cá ngựa - Cá ngựa, Cao nhân sâm, Ba kích, Long nhãn, Trần bì, Quế, Dâm dương hoắc

Rượu thuốc tê thấp

0
Rượu thuốc tê thấp - SĐK V877-H12-10 - Thuốc khác. Rượu thuốc tê thấp - Cẩu tích, Ngũ gia bì, Thổ phục linh, Kê huyết đằng, Ngưu tất, Hy thiêm, Quế thông

Hoàn Long nhãn hạt sen

0
Hoàn Long nhãn hạt sen - SĐK V696-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn Long nhãn hạt sen - Long nhãn, Hạt sen

Hoàn phong tê thấp

0
Hoàn phong tê thấp - SĐK V543-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn phong tê thấp Hoàn mềm - Ngưu tất, ngũ gia bì, cẩu tích, hy thiêm, sinh địa, quế

Hoàn phong tê thấp

0
Hoàn phong tê thấp - SĐK V543-H12-10 - Thuốc khác. Hoàn phong tê thấp - Ngưu tất, Ngũ gia bì, Cẩu tích, Hy thiêm, Sinh địa, Quế

Cao lỏng ích mẫu

0
Cao lỏng ích mẫu - SĐK V1486-H12-10 - Thuốc khác. Cao lỏng ích mẫu - Hương phụ chế, ích mẫu, Ngải cứu

Rượu thuốc tê thấp

0
Rượu thuốc tê thấp - SĐK VD-24390-16 - Thuốc khác. Rượu thuốc tê thấp Rượu thuốc - Mỗi 650 ml chứa dịch chiết Cẩu tích 13g; Ngũ gia bì chân chim 6,5g; Thổ phục linh 6,5g; Kê huyết đằng 13g; Ngưu tất 6,5g; Hy thiêm 19,5g; Quế nhục 3,25g

Hoàn long nhãn hạt sen

0
Hoàn long nhãn hạt sen - SĐK VD-24387-16 - Thuốc khác. Hoàn long nhãn hạt sen Hoàn mềm - Mỗi 8g chứa Long nhãn 2g; Hạt sen 4,5g