Danh sách

Lincomycin 500 mg

0
Lincomycin 500 mg - SĐK VD-31021-18 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin 500 mg Viên nang cứng - Lincomycin (dưới dạng Lincomycin hydroclorid) 500mg

Gentamicin 80 mg

0
Gentamicin 80 mg - SĐK VD-19094-13 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80 mg Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg/2ml

Gentamicin 80 mg

0
Gentamicin 80 mg - SĐK VD-19094-13 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80 mg Dung dịch tiêm - Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80 mg/2ml

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VD-19552-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Dung dịch nhỏ mắt - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCI) 30mg/10ml

Theresol

0
Theresol - SĐK VD-5791-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Theresol Thuốc bột - Glucose, natri clorid, natri citrat, kali clorid

Glimethepharm

0
Glimethepharm - SĐK VD-30657-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimethepharm Viên nén - Glimepirid 2mg

Carbimazol

0
Carbimazol - SĐK VD-10602-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Carbimazol - Carbimazol 5mg

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK VD-25874-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Dung dịch tiêm - Mỗi 1ml chứa Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 4mg

Pretmetason

0
Pretmetason - SĐK VD-29960-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pretmetason Viên nén - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Ofloxacin 0,3%

0
Ofloxacin 0,3% - SĐK VD-19558-13 - Thuốc khác. Ofloxacin 0,3% Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Ofloxacin 15mg/5ml