Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% - SĐK VD-30057-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 30% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 165g) 150g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% - SĐK VD-29433-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - 100ml dung dịch chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat 5,5g) 5g

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5% - SĐK VD-29434-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri clorid 4,5g; Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 27,5g) 25g

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat

0
Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat - SĐK VD-30059-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Ringer Lactat Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml dung dịch chứa Natri clorid 3g; Natri lactat 1,56g; Kali clorid 0,2g; Calci clorid. 2H2O 0,135g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% - SĐK VD-30056-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 55g) 50g

Natri clorid 0,9% và Glucose 5%

0
Natri clorid 0,9% và Glucose 5% - SĐK VD-25945-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,9% và Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 500ml chứa Natri clorid 4,5g; Glucose monohydrat 27,5g

Glucose 5%

0
Glucose 5% - SĐK VD-25943-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 100ml chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat) 5g

Glucose 5%

0
Glucose 5% - SĐK VD-25943-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi 100ml chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat) 5g

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% - SĐK VD-25441-16 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat) 27,5mg;

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% - SĐK VD-30055-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10% Dung dịch truyền tĩnh mạch - Mỗi chai 250ml chứa Glucose (dưới dạng Glucose monohydrat 27,5g) 25g