Danh sách

Thuốc Kim miễn khang (Fumacell) - SĐK 4656/2009/ YT - CNTC

Kim miễn khang (Fumacell)

0
Kim miễn khang (Fumacell) - SĐK 4656/2009/ YT - CNTC - Thực phẩm chức năng. Kim miễn khang (Fumacell) - L-Carnitine fumarate 50mg, Thổ phục linh (Smilax), Hoàng bá(Cortex phellodendri, Nhàu (Morinda citrifolia), Nhũ Hương (Boswella), Bạchthược (Peony alba), Sói rừng (Sarcandae)
Thuốc Hoàng thấp linh - SĐK 1636/2010/YT - CNTC

Hoàng thấp linh

0
Hoàng thấp linh - SĐK 1636/2010/YT - CNTC - Thực phẩm chức năng. Hoàng thấp linh - Mỗi viên chứa - Cao chiết xuất từ Bạch thược 400mg, Hy thiêm 400mg, Sói rừng 200mg, Nhũ hương 50mg. - Pregnenolone 25mg, L-Carnitine fumarate 50mg, Magnesium.