Danh sách

Cồn xoa bóp

0
Cồn xoa bóp - SĐK VNB-0667-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Cồn thuốc - Mã tiền, Ô đầu, Ðại hồi, Ðịa liền, Gừng khô, Huyết giác, Long não, Ðinh hương, Một dược, Nhũ hương, Quế

Poiodine 10%

0
Poiodine 10% - SĐK V531-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Poiodine 10% Dung dịch - Povidone Iodine