Danh sách

Viên dưỡng não-Hose

0
Viên dưỡng não-Hose - SĐK V856-H12-10 - Thuốc khác. Viên dưỡng não-Hose - Đương qui, Viễn trí, Thạch xương bồ, Táo nhân, Ngũ vị tử, Thiên trúc hoàng, Nhục thung dung, Bá tử nhân, Hồ đào nhân, ích trí,..

Viên ngậm đau răng – Hose

0
Viên ngậm đau răng - Hose - SĐK V249-H12-10 - Thuốc khác. Viên ngậm đau răng - Hose - Xuyên khung, Bạch chỉ, Tế tân

Viên ngậm đau răng Hose

0
Viên ngậm đau răng Hose - SĐK V249-H12-10 - Thuốc khác. Viên ngậm đau răng Hose Viên nén ngậm - Xuyên khung, Bạch chỉ, Tế tân

Vigavir-B

0
Vigavir-B - SĐK V1266-H12-10 - Thuốc khác. Vigavir-B - Diệp hạ châu đắng 3 000mg (tương đương với 250mg cao khô Diệp hạ châu đắng)

Tiên đan minh não khang

0
Tiên đan minh não khang - SĐK V415-H12-10 - Thuốc khác. Tiên đan minh não khang - Đương qui, Thục địa, Xuyên khung, Ngưu tất, ích mẫu

Tiên đan minh não khang

0
Tiên đan minh não khang - SĐK V892-H12-10 - Thuốc khác. Tiên đan minh não khang - Đương qui, Thục địa, Xuyên khung, Ngưu tất, ích mẫu

Tiêu ban thuỷ

0
Tiêu ban thuỷ - SĐK V855-H12-10 - Thuốc khác. Tiêu ban thuỷ - Kim ngân hoa, Ké đầu ngựa, Lá khế, Kinh giới

Tiên đan minh não khang

0
Tiên đan minh não khang - SĐK V415-H12-10 - Thuốc khác. Tiên đan minh não khang Viên bao đường - Đương quy, Thục địa, Xuyên khung, Ngưu tất, ích mẫu

Tatilin

0
Tatilin - SĐK V1388-H12-10 - Thuốc khác. Tatilin - Sa sâm, sinh địa, hoài sơn, thạch hộc, sơn thù, mẫu đơn bì, câu kỷ tử, thiên hoa phấn, ích trí nhân, tang phiêu diêu, ngũ vị tử

Hosevitap

0
Hosevitap - SĐK V1031-H12-10 - Thuốc khác. Hosevitap - Đại hồi, Quế, Gừng, Cam thảo