Danh sách

Clindamycin

0
Clindamycin - SĐK VN-1644-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clindamycin Viên nang-300mg Clindamycin - Clindamycin hydrochloride

Cefuroxime Axetil

0
Cefuroxime Axetil - SĐK VN-2138-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxime Axetil Viên nén bao phim-50mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Cefixime 100

0
Cefixime 100 - SĐK VN-0175-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime 100 Viên bao phim-100mg - Cefixime

Cefixime 200

0
Cefixime 200 - SĐK VN-0791-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cefixime 200 Viên bao phim-200mg - Cefixime

Erysac

0
Erysac - SĐK VN-13435-11 - Thuốc phụ khoa. Erysac Viên đặt âm đạo - Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin

Melximed

0
Melximed - SĐK VN-8957-09 - Thuốc khác. Melximed Viên nén -

Curedom

0
Curedom - SĐK VN-8956-09 - Thuốc khác. Curedom Viên nén -

Pantomed

0
Pantomed - SĐK VN-8935-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantomed Viên bao tan trong ruột - Pantoprazole

Opzosol

0
Opzosol - SĐK VN-3436-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Opzosol Viên nén bao tan trong ruột-20mg Rabeprazole - Rabeprazole sodium

Ecosac

0
Ecosac - SĐK VN-13921-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Ecosac Viên nang - Alpha amylase, Papain, Simethicone