Danh sách

Januvia 25mg

0
Januvia 25mg - SĐK VN-19258-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 25mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg

Januvia 100mg

0
Januvia 100mg - SĐK VN-19257-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 100mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100mg

Januvia 50mg

0
Januvia 50mg - SĐK VN-19259-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 50mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg
Thuốc Januvia 50mg - SĐK VN-20317-17

Januvia 50mg

0
Januvia 50mg - SĐK VN-20317-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 50mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg
Thuốc Januvia 100mg - SĐK VN-20316-17

Januvia 100mg

0
Januvia 100mg - SĐK VN-20316-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Januvia 100mg Viên nén bao phim - Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100mg

Renitec 10mg

0
Renitec 10mg - SĐK VN-9758-10 - Thuốc tim mạch. Renitec 10mg Viên nén - Enalapril maleate

Renitec 5mg

0
Renitec 5mg - SĐK VN-9760-10 - Thuốc tim mạch. Renitec 5mg Viên nén - Enalapril maleate

Hyzaar

0
Hyzaar - SĐK VN-5902-01 - Thuốc tim mạch. Hyzaar Viên nén - Losartan, Hydrochlorothiazide

Cozaar

0
Cozaar - SĐK VN-9346-05 - Thuốc tim mạch. Cozaar Viên nén bao phim - Losartan

Zocor

0
Zocor - SĐK VN-8833-09 - Thuốc tim mạch. Zocor Viên nén bao phim -