Danh sách

MG-TAN Inj.

0
MG-TAN Inj. - SĐK VN-21330-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-TAN Inj. Dung dịch tiêm truyền - Trong 100ml dung dịch chứa Dịch A Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071 g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucin

MG-TAN Inj.

0
MG-TAN Inj. - SĐK VN-21331-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-TAN Inj. Dung dịch tiêm truyền - Trong 100ml dung dịch chứa Dịch A Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoIeucine

MG-TAN Inj.

0
MG-TAN Inj. - SĐK VN-21332-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-TAN Inj. Dung dịch tiêm truyền - Trong 100ml dung dịch chứa Dịch A Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071 g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucin

MG-TAN Inj.

0
MG-TAN Inj. - SĐK VN-21333-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-TAN Inj. - Trong 100ml dung dịch chứa Dịch A Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-aspartic acid 0,071g; L-glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucine

MG-Tan Inj.

0
MG-Tan Inj. - SĐK VN-14824-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-Tan Inj. Dịch tiêm truyền - Glucose; Amino acids; Fat Emulsion

MG-Tan Inj.

0
MG-Tan Inj. - SĐK VN-14825-12 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. MG-Tan Inj. Dịch tiêm truyền - Glucose; Amino acids; Fat Emulsion

MG-Tan Inj.

0
MG-Tan Inj. - SĐK VN-21945-19 - Thuốc khác. MG-Tan Inj. Dung dịch tiêm truyền - Trong 100ml dung dịch chứa Dịch A Glucose 11% (dưới dạng Glucose monohydrat 7,44g) 61,5ml; Dịch B Amino acid 11,3% (bao gồm L-alanine 0,33g; L-arginine 0,24g; L-Aspartic acid 0,071g L-Glutamic acid 0,12g; Glycine 0,16g; L-histidine 0,14g; L-isoleucine 0,12g; L-leucine 0,16g; L-lysine HCl 0,24g; L-methionine 0,12g; L-phenylalanine 0,16g; L-proline 0,14g; L-serine 0,094g; L-threonine 0,12g; L-tryptophan 0,04g; L-tyrosine 0,005g; L-valine 0,15g; Calcium chloride 0,02g; Sodium glycerophosphate 0,