Danh sách

Thuốc Uperio 100mg - SĐK VN3-48-18

Uperio 100mg

0
Uperio 100mg - SĐK VN3-48-18 - Thuốc tim mạch. Uperio 100mg Viên nén bao phim - Sacubitril 48,6mg; Valsartan 51,4mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 113,103mg);
Thuốc Uperio 200mg - SĐK VN3-49-18

Uperio 200mg

0
Uperio 200mg - SĐK VN3-49-18 - Thuốc tim mạch. Uperio 200mg Viên nén bao phim - Sacubitril 97,2mg ; Valsartan 102,8mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 226,206mg);
Thuốc Uperio 50mg - SĐK VN3-50-18

Uperio 50mg

0
Uperio 50mg - SĐK VN3-50-18 - Thuốc tim mạch. Uperio 50mg Viên nén bao phim - Sacubitril 24,3mg ; Valsartan 25,7mg (dưới dạng muối phức hợp sacubitril valsartan natri 56,551mg);