Danh sách

Rexulti

0
Rexulti - SĐK VN3-175-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rexulti Viên nén bao phim - Brexpiprazol 0,25mg

Rexulti

0
Rexulti - SĐK VN3-176-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rexulti Viên nén bao phim - Brexpiprazol 0,5mg

Rexulti

0
Rexulti - SĐK VN3-177-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rexulti Viên nén bao phim - Brexpiprazol 1mg

Rexulti

0
Rexulti - SĐK VN3-178-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rexulti Viên nén bao phim - Brexpiprazol 2mg

Rexulti

0
Rexulti - SĐK VN3-179-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rexulti Viên nén bao phim - Brexpiprazol 3mg

Rexulti

0
Rexulti - SĐK VN3-180-19 - Thuốc hướng tâm thần. Rexulti Viên nén bao phim - Brexpiprazol 4mg