Danh sách

Hepsera

0
Hepsera - SĐK VN-0356-06 - Khoáng chất và Vitamin. Hepsera Viên nén-10mg - Adefovir

Viread

0
Viread - SĐK VN-6990-08 - Thuốc khác. Viread Viên nén bao phim - Tenoforvir disoproxil fumarate

Tracleer

0
Tracleer - SĐK VN-6377-08 - Thuốc tim mạch. Tracleer Viên nén bao phim - Bosentan

Tracleer

0
Tracleer - SĐK VN-6378-08 - Thuốc tim mạch. Tracleer Viên nén bao phim - Bosentan

Tracleer

0
Tracleer - SĐK VN-17203-13 - Thuốc tim mạch. Tracleer Viên nén bao phim - Bosentan (dưới dạng Bosentan monohydrat) 125mg

Tracleer

0
Tracleer - SĐK VN-17204-13 - Thuốc tim mạch. Tracleer Viên nén bao phim - Bosentan (dưới dạng Bosentan monohydrat) 62,5mg

Tracleer

0
Tracleer - SĐK VN-18486-14 - Thuốc tim mạch. Tracleer Viên nén bao phim - Bosentan (dưới dạng Bosentan monohydrat) 125mg

Tracleer

0
Tracleer - SĐK VN-18487-14 - Thuốc tim mạch. Tracleer Viên nén bao phim - Bosentan (dưới dạng Bosentan monohydrat) 62,5mg

Zytiga

0
Zytiga - SĐK VN-19678-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zytiga Viên nén - Abiraterone acetate 250mg

Zytiga

0
Zytiga - SĐK VN2-147-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Zytiga Viên nén - Abiraterone acetate 250mg