Danh sách

Viacoram 3.5mg/2.5mg

0
Viacoram 3.5mg/2.5mg - SĐK VN3-46-18 - Thuốc tim mạch. Viacoram 3.5mg/2.5mg Viên nén - Perindopril (tương ứng 3,5mg perindopril arginine) 2,378 mg; Amlodipine (dưới dạng 3,4675 amlodipine besilate) 2,5mg

Viacoram 7mg/5mg

0
Viacoram 7mg/5mg - SĐK VN3-47-18 - Thuốc tim mạch. Viacoram 7mg/5mg Viên nén - Perindopril (tương ứng 7mg perindopril arginine) 4,756mg; Amlodipine (tương ứng với 6,935mg Amlodipine besylate) 5mg

Coveram 10mg/ 10mg

0
Coveram 10mg/ 10mg - SĐK VN-8231-09 - Thuốc tim mạch. Coveram 10mg/ 10mg Viên nén - Perindopril Arginine, Amlodipine besylate

Coveram 10mg/ 5mg

0
Coveram 10mg/ 5mg - SĐK VN-8232-09 - Thuốc tim mạch. Coveram 10mg/ 5mg Viên nén - Perindopril Arginine, Amlodipine besylate

Coveram 5mg/ 5mg

0
Coveram 5mg/ 5mg - SĐK VN-8233-09 - Thuốc tim mạch. Coveram 5mg/ 5mg Viên nén - Perindopril Arginine, Amlodipine besylate

Coveram 5mg/10mg

0
Coveram 5mg/10mg - SĐK VN-8234-09 - Thuốc tim mạch. Coveram 5mg/10mg Viên nén - Perindopril Arginine, Amlodipine besilate

Coversyl Plus 10mg/2.5mg

0
Coversyl Plus 10mg/2.5mg - SĐK VN-11942-11 - Thuốc tim mạch. Coversyl Plus 10mg/2.5mg Viên nén bao phim - Perindopril Arginine, Indapamide

Coversyl Plus 10mg/2.5mg

0
Coversyl Plus 10mg/2.5mg - SĐK VN-20008-16 - Thuốc tim mạch. Coversyl Plus 10mg/2.5mg Viên nén bao phim - Perindopril arginine 10mg; (tương đương 6,79mg perindopril); Indapamide 2,5mg

Coveram 10mg/ 5mg

0
Coveram 10mg/ 5mg - SĐK VN-18633-15 - Thuốc tim mạch. Coveram 10mg/ 5mg Viên nén - Perindopril arginine 10mg; (tương đương 6,79mg perindopril); Amlodipine (dưới dạng amlodipin besilate) 5mg

Coveram 5mg/5mg

0
Coveram 5mg/5mg - SĐK VN-18635-15 - Thuốc tim mạch. Coveram 5mg/5mg Viên nén - Perindopril arginine 5mg; (tương đương 3,395mg perindopril); Amlodipine (dưới dạng amlodipin besilate) 5mg