Danh sách

Recombinant Streptokinase for injection

0
Recombinant Streptokinase for injection - SĐK VN-10366-10 - Thuốc khác. Recombinant Streptokinase for injection Bột đông khô pha tiêm - Recombinant streptokinase

Recombinant Streptokinase for injection

0
Recombinant Streptokinase for injection - SĐK VN-10364-10 - Thuốc khác. Recombinant Streptokinase for injection Bột đông khô pha tiêm - Recombinant streptokinase

Recombinant Streptokinase for injection

0
Recombinant Streptokinase for injection - SĐK VN-10365-10 - Thuốc khác. Recombinant Streptokinase for injection Bột đông khô pha tiêm - Recombinant streptokinase

Genoepo

0
Genoepo - SĐK VN-4929-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Genoepo Bột đông khô để pha tiêm-2000IU - Erythropoietin người tái tổ hợp

Genoepo

0
Genoepo - SĐK VN-4930-07 - Thuốc tác dụng đối với máu. Genoepo Bột đông khô để pha tiêm - Erythropoietin người tái tổ hợp