Danh sách

Aminocid 11,4%

0
Aminocid 11,4% - SĐK VN-4450-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminocid 11,4% Dung dịch tiêm truyền 11,4% - Các acid amin

Aminocid 5%

0
Aminocid 5% - SĐK VN-4451-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminocid 5% Dung dịch tiêm truyền 5% - Các acid amin

Aminocid 8,5%

0
Aminocid 8,5% - SĐK VN-4452-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminocid 8,5% Dung dịch tiêm truyền 8,5% - Các acid amin